Hôm nay ngày: 27/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Triển khai ứng dụng CNTT – bài học kinh nghiệm từ Phòng TC-KH Quận  02/01/2014
.

Phòng Tài chính – Kế hoạch quận là cơ quan chuyên môn của UBND Quận, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài chính, Tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh. Do đặc thù công việc của phòng là cơ quan tham mưu thường xuyên tổng hợp, báo cáo số liệu ... nên có thể nói mức độ sử dụng CNTT của phòng là khá cao trên tất cả các lĩnh vực. Yêu cầu ứng dụng CNTT đặt ra là : thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và đảm bảo khả năng kết nối, tương tác với các đơn vị có liên quan để góp phần thực hiện mô hình chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính.
 
Để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phòng TCKH đã được UBND Quận và các Sở, ngành trang bị hệ thống máy móc, thiết bị, đường truyền khá đồng bộ, hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc. Về trang thiết bị, phòng TCKH được trang bị 19 máy trạm, 03 máy chủ và hệ thống các máy in, máy scan. Về đường truyền,ngoài đường truyền chung của UBND Quận, phòng TCKH đang vận hành 02 đường truyền dữ liệu riêng gồm đường truyền Tabmis do Bộ Tài chính cung cấp và đường truyền của hệ thống thông tin quản lý đầu tư liên ngành do Kho bạc Nhà nước cấp. Hiện tại, phòng TCKH sử dụng một lượng lớn các phần mềm phục vụ chuyên môn bao gồm 10 phần mềm do Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư triển khai. Để vận hành và khai thác hiệu quả, phòng TCKH đã thực hiện công tác phân công, phân quyền tới từng CB, CC, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở, ngành tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc xử lý các sự cố, vướng mắc, đảm bảo tiến độ công việc. Bên cạnh đó, phòng TCKH đã chủ động đầu tư, mua sắm các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn như phần mềm Quản lý Tài sản công, phần mềm kế toán đơn vị, các phần mềm phục vụ thẩm định dự án, quyết toán XDCB…  Để đảm bảo an toàn dữ liệu và công tác bảo mật, phòng TCKH đã triển khai cài đặt phần mềm diệt Virus trên tất cả hệ thống máy trạm, máy chủ, thực hiện công tác sao lưu dữ liệu định kỳ bằng nhiều phương tiện và hình thức lưu trữ.
 
Hệ thống các chương trình, ứng dụng do UBND Quận triển khai chính là các công cụ hiệu quả để phòng TCKH nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện kết nối, tương tác vói các đơn vị có liên quan. Nhận thức rõ được điều đó, trên cơ sở các văn bản, kế hoạch của Ban chỉ đạo CNTT Quận và UBND Quận, phòng TCKH đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự và thực hiện các biện pháp triển khai phù hợp gồm: Quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Ban chỉ đạo CNTT Quận và UBND Quận tới toàn thể CB, CC, người lao động, nêu rõ tầm quan trọng, hiệu quả của việc triển khai các chương trình, ứng dụng; Trao đổi, thống nhất trong tập thể phòng về xây dựng kế hoạch và quy trình thực hiện; Phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của từng cá nhân, chỉ rõ các đầu mối theo dõi, tổng hợp; Các đ/c lãnh đạo phụ trách bộ phận đôn đốc thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo đ/c Trưởng phòng kết quả thực hiện; Cử CB, CC, người lao động tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn, bồi dưỡng do UBND Quận triển khai tổ chức. Trong năm 2013 phòng TCKH đã tổ chức xây dựng 12 ngăn thư mục theo đúng quy định, tổ chức cập nhật 323 file dữ liệu, tổ chức khai thác dữ liệu hiệu quả. Qua quá trình ứng dụng CNTT theo chỉ đạo đã giúp phòng tiết kiệm được thời gian, đảm bảo tiến độ báo cáo, tiết kiệm chi phí in ấn, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của phòng, trình độ và nhận thức về CNTT của CB, CC, người lao động được nâng lên, công tác triển khai ứng dụng CNTT đi vào nền nếp.
 
Bên cạnh việc triển khai các phần mềm, ứng dụng do cơ quan cấp trên cung cấp, để đảm bảo tính chủ động trong việc quản lý, điều hành, các cán bộ, công chức, người lao động của phòng đã tự xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, ứng dụng, phần mềm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành nội bộ của phòng như: Chương trình quản lý hồ sơ tại phòng, Chương trình quản lý văn bản đi/văn bản đến/văn bản tham mưu, Chương trình tổng hợp quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành, Xây dựng và triển khai lịch tuần online.
 
Nhằm phát huy và đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2014 phòng TCKH sẽ triển khai các nội dung: Tiếp tục chủ động thực hiện các ứng dụng CNTT do UBND quận triển khai; Khai thác, sử dụng trang thiết bị, đường truyền hiện có, căn cứ nhu cầu và khả năng của đơn vị sẽ có sự đầu tư, nâng cấp phù hợp; Xây dựng hệ thống báo cáo online, trao đổi thông tin 2 chiều giữa phòng TCKH với kế toán UBND các phường, các đơn vị; Từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của phòng để phục vụ công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý, điều hành của phòng.
 
Kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành:

1. Sự nhất quán trong định hướng, sự hướng dẫn cụ thể, rõ ràng của Ban chỉ đạo CNTT Quận, UBND Quận trong việc triển khai các ứng dụng CNTT tới các đơn vị, phòng ban đi kèm với việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.
 
2. Sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo phòng: Lãnh đạo phòng cần đi đầu, gương mẫu, quan tâm sát sao đối với việc thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo CNTT Quận. Ban lãnh đạo phòng cần có sự bàn bạc, thống nhất triển khai, tổ chức đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện của các bộ phận, cá nhân trong phòng, điều này sẽ là động lực để các CB, CC, người lao động thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
 
3. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý, điều hành gắn liền với ứng dụng CNTT. Đổi mới phương pháp quản lý là đề bài để triển khai các ứng dụng CNTT và ngược lại, CNTT là công cụ hiệu quả cho phép triển khai những biện pháp đổi mới trong phương thức quản lý của đơn vị.
 
4. Có các biện pháp phù hợp nhằm thay đổi về nhận thức trong việc ứng dụng CNTT trong đội ngũ CB, CC, người lao động trong các đơn vị, phòng ban. Việc thay đổi nhận thức bắt đầu từ khâu làm rõ được tính hiệu quả của ứng dụng CNTT đối với CB,CC, người lao động, tổ chức hướng dẫn, triển khai, gắn liền với trách nhiệm, tiến độ giải quyết công việc, có sự kiểm tra, giám sát kết quả. CB, CC, người lao động từ việc ngần ngại sử dụng các ứng dụng CNTT, sau khi triển khai nhận thức được tính hiệu quả, tiện dụng của các ứng dụng CNTT sẽ chuyển dần thành thói quen và sử dụng một cách tự giác.
 
5. Triển khai có hiệu quả công tác thi đua, ủng hộ và khích lệ các CB, CC, người lao động mạnh dạn đưa ra các sáng kiến trong việc ứng dụng CNTT phục vụ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Việc đưa ra các sáng kiến, sáng tạo không nhất thiết phải là tự xây dựng một phần mềm phức tạp với cơ sở dữ liệu đồ sộ, mà tùy trình độ của từng cá nhân có thể có những giải pháp phù hợp: Đơn giản nhất là xây dựng hệ thống biểu mẫu khoa học, đồng nhất; Cao hơn có thể là xây dựng những ứng dụng nhỏ từ những ứng dụng văn phòng hay viết các phần mềm nhỏ bằng ngôn ngữ lập trình đơn giản. Điều quan trọng là sự “dám nghĩ, dám làm” gắn liền với tinh thần cải tiến nâng cao hiệu quả công việc. Việc đánh giá CB, CC hàng tháng trong đó có nội dung đánh giá những sáng kiến, sáng tạo của các cá nhân là cơ sở để CB,CC, người lao động phấn đấu.
 
6. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đối với bộ phận CNTT của Quận và các đơn vị có liên quan. Qua đó có thể kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, sự cố phát sinh và có những thông tin trao đổi 2 chiều đối với những chương trình, ứng dụng được triển khai.
 
Và những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2014:
 
1. Đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT, UBND Quận tiếp tục định hướng đầu tư cho ứng dụng CNTT có tính chất đồng bộ, hệ thống để nâng cao hiệu quả. Đối với bộ phận CNTT cần tham mưu các nội dung triển khai có tính kế hoạch cao hơn, dồng thời có các hướng dẫn cụ thể hơn để các đơn vị có thể chủ động thực hiện.
 
2. Đề nghị UBND quận tổ chức công tác khảo sát, theo dõi, đánh giá định kỳ về trình độ, nhu cầu đào tạo CNTT của CB,CC, người lao động để phân loại và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đồng thời qua đó phát hiện các nhân tố tạo nên đội ngũ cán bộ khung về CNTT ở các đơn vị cơ sở. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CNTT cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tập huấn, chuẩn bị các nội dung kỹ lưỡng và phù hợp.
 
3. Đề nghị UBND quận triển khai việc theo dõi, đánh giá đối với những đơn vị, cá nhân có các sáng kiến trong triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị, có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, thực hiện nhân rộng các tấm gương điển hình.
 

                                                                                  Ban biên tập

 Trần Thị Hoài Hương  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Hội nghị hướng dẫn triển khai vận hành Cổng TTĐT quận Long Biên (phiên bản mới)  24/09/2015
Thạch Bàn tập huấn viết tin, bài cho Tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản  19/09/2015
Ngọc Lâm ra mắt trang thông tin điện tử phường và tập huấn viết tin, bài cho Tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản  17/08/2015
Sài Đồng giới thiệu Cổng Thông tin điện tử phường - tập huấn viết tin, bài cho Tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản  13/08/2015
Phúc Lợi giới thiệu Cổng thông tin điện tử Phường - Tập huấn chuyên sâu cho các tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản  10/08/2015
Phường Gia Thụy tập huấn công tác viết, biên tập tin bài  03/08/2015
BCĐ Công nghệ thông tin (CNTT) phường Việt Hưng sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường  15/07/2015
Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp khối Đảng, đoàn thể quận  12/06/2015
Ngọc Thụy tập huấn kỹ năng viết tin bài cho cổng thông tin điện tử quận, phường  08/06/2015
Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính Kỳ thi tuyển công chức năm 2015  08/06/2015
Per page: 1 của 8  chitiet.php?ID=trien_khai_ung_dung_cntt_%E2%80%93_bai_hoc_kinh_nghiem_tu_phong_tc-kh_quan&news12Page=2 chitiet.php?ID=trien_khai_ung_dung_cntt_%E2%80%93_bai_hoc_kinh_nghiem_tu_phong_tc-kh_quan&news12Page=8
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547