Hôm nay ngày: 06/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phòng Tài chính - Kế hoạch 25/11/2009

         PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN LONG BIÊN

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ emailtckh@longbien.gov.vn 

I. CHỨC NĂNG 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận Long Biên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo phân cấp.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Tổng hợp, xây dựng chỉ tiêu KT-XH hàng năm 

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu KTXH theo kỳ báo cáo (6 tháng, 9 tháng, cả năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Quận và Sở, ngành Thành phố;

- Tổng hợp, đánh giá chỉ tiêu KT-XH của Quận hàng năm;  

- Hướng dẫn xây dựng và đánh giá chỉ tiêu KT - XH đối với các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ ;   

- Kiểm tra công tác giao kế hoạch hàng năm của UBND các phường ; 

2. Công tác kế hoạch đầu tư XDCB 

- Xây dựng, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư ;

- Thẩm định Dự án đầu tư XDCB (gồm các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu/hồ sơ mời thầu/kết quả đấu thầu...)

- Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp điều chỉnh, bổ sung KHV và tất toán Tài khoản đầu tư XDCB, phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB ;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo yêu cầu của lãnh đạo Quận, các Sở, ngành;

- Khai báo, nhập liệu KHV trên hệ thống Tabmis và hệ thống liên ngành Kho bạc - Tài chính ;

- Cấp mã dự án đầu tư ;

- Kiểm tra hiện trường phục vụ công tác thẩm định dự án ;

- Thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách ;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh vực đầu tư. 

3. Công tác quản lý Tài chính - Ngân sách : Tổng hợp, theo dõi Ngân sách Quận, các đơn vị trực thuộc: phòng ban, đoàn thể, trường học, đơn vị sự nghiệp) 

- Công tác thẩm định dự toán ngân sách hàng năm ;

- Công tác tổng hợp quyết toán ngân sách hàng năm ;

- Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành ;

- Công tác quyết toán ngân sách hàng năm ;

- Công tác báo cáo tài chính, ngân sách định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Quận, các Sở, ngành ;

- Công tác quản lý và điều hành ngân sách ;

- Công tác quản lý, thẩm định lĩnh vực duy tu, duy trì theo phân cấp ( Thoát nước, chiếu sáng, vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường) ;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc quận trong việc mua sắm tài sản, TTB làm việc theo quy định; Thẩm định, tham mưu trình phê duyệt đối với công tác sắm tài sản, TTB  các đơn vị thuộc quận

- Quản lý tài sản công theo phân cấp;

- Thường trực ban chỉ đạo 09 về sắp xếp và xử lý Nhà đất thuộc sở hữu nhà nước ;

- Thẩm định quyết toán các dự án sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 100 triệu đồng ;

- Thẩm định các phương án xã hội hóa vườn hoa, công viên, hồ nước ;

- Tham mưu xây dựng giá sàn đấu giá quyền sử dụng đất ; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thu tiền sử dụng đất ;

- Trực tiếp nhập dự toán giao đầu năm, dự toán bổ sung trong năm, nhập lệnh chi tiền cho các đơn vị trên hệ thống Tabmis phần dự toán chi thường xuyên, khai thác dữ liệu Tabmis phục vụ báo cáo ;

- Thẩm định dự toán chi phi hoạt động phục vụ công tác GPMB ;

- Tổng hợp thu phạt trên địa bàn. 

4. Công tác quản lý Tài chính  Ngân sách Phường 

- Xây dựng, tổng hợp, tham mưu giao dự toán Thu - Chi ngân sách cấp phường hàng năm ;

- Hướng dẫn phường tổ chức thực hiện dự toán ; Tổng hợp xây dựng dự toán thu - chi Ngân sách phường hàng năm.

- Tổng hợp Quyết toán thu - chi Ngân sách phường hàng năm;

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách tháng, quý, năm theo quy định hoặc yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Quận, Sở, ngành ;

- Thẩm định quyết toán Ngân sách năm đối với 14 phường

- Kiểm tra tình hình thực hiện các phương án CDCCKT, các phương án xã hội hóa

- Thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đối với các phường

- Xác định giá sàn làm cơ sở đấu thầu thực hiện phương án xây dựng, quản lý chợ tạm thuộc thẩm quyền của UBND Quận; phương án CDCCKT; các phương án xã hội hóa khác 

5. Công tác cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, công tác giá, GPMB 

- Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, bán đấu giá tài sản tịch thu công quỹ

- Tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn làm cơ sở xác định giá đền bù, hỗ trợ, tái định cư

- Tham gia công tác định giá tài sản với tòa án, tổ công tác 127, tổ công tác 187

- Thẩm định các phương án GPMB

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận ĐKKD theo phân cấp

- Kiểm tra ĐKKD (hậu kiểm) đối với một số hộ kinh doanh;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Quận, Sở, ngành về công tác cấp giấy chứng nhận ĐKKD 

6. Công tác nội bộ của phòng (Kế toán, Cải cách hành chính, ISO, văn thư lưu trữ, CNTT) 

- Công tác kế toán của phòng

- Thủ quỹ cơ quan

- Quản lý Công nghệ thông tin của phòng

- Công tác Cải cách hành chính, ISO của phòng

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn bản đi, đến, văn bản tham mưu và sử dụng phần mềm quản lý công văn phục vụ công tác của Phòng, quản lý con dấu. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC : 

            Phòng Tài chính - Kế hoạch có 17 đồng chí bao gồm 01 Trưởng phòng, 03 Phó phòng và các chuyên viên, được tổ chức thành 3 bộ phận chính:

            1. Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư: do một đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp 05 chuyên viên, nhân viên hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư theo phân cấp.

2. Bộ phận Tài chính - Ngân sách quận: do một đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp 5 chuyên viên, lao động hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Ngân sách tổng hợp; tài chính khối phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Định giá tài sản tố tụng, tài sản tịch thu sung công; quản lý tài sản công.

3. Bộ phận Ngân sách phường: do một đồng chí phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp 3 chuyên viên, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính – Ngân sách phường; công tác tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch KT-XH; GPMB; công nghệ thông tin: ISO.

IV. LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng

ĐT di động: 0915.022.888

ĐT cố định: 8421

Địa chỉ mail: dinhthuhuong@longbien.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng phòng

ĐT di động: 0983.017.388

ĐT cố định:

Địa chỉ mail: nguyenvanthangtckh@longbien.gov.vn

3. Đ/c Vũ Xuân Trường - Phó Trưởng phòng

ĐT di động: 0904.238.507

ĐT cố định: 8432

Địa chỉ mail: vuxuantruong@longbien.gov.vn

4. Đ/c Nguyễn Quang Toản – Phó Trưởng phòng

ĐT di động: 016.3300.9999

ĐT cố định: 8428

Địa chỉ mail: nguyenquangtoan@longbien.gov.vn 

V. THÀNH TÍCH  

Trong những năm vừa qua, với những thành tích đạt được tương đối toàn diện trên các mặt chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch luôn được Quận và Thành phố, các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao và tặng thưởng Bằng khen, giấy khen về kết quả đạt được, hàng năm đều đạt danh hiệu Tập thể tốt của Quận, nhiều năm được Sở chuyên ngành của Thành phố xếp ở nhóm dẫn đầu trong công tác tài chính - kế hoạch khối Quận, huyện.

Năm 2004:

Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2004“.

Năm 2005:

Ban Tài chính - Quản trị Trung ương tặng Giấy khen “Hoàn thành tốt công tác phối hợp quản lý tài chính Đảng năm 2005“.

Năm 2007:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Tập thể tốt năm 2007“.

Năm 2008:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2008“. 

Năm 2009: 

UBND Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2009“.

Năm 2010:

UBND Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2010“.

Năm 2011:

UBND Quận khen thưởng danh hiệu “Tập thể tốt“. 

Năm 2012: 

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012“.

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=phong_tai_chinh_-_ke_hoach&news12Page=2 chitiet.php?ID=phong_tai_chinh_-_ke_hoach&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547