Hôm nay ngày: 06/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phòng giáo dục và đào tạo 25/11/2009

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

Địa Chỉ: Khu liên cơ quận Long Biên - phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: gd@longbien.gov.vn;   Pgd@longbien.edu.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân Quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND Quận:

- Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND Quận.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch UBND Quận:

 Dự thảo các quyết định thành lập ( đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập); sáp nhập, chia tách, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận.

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã  hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định.

5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua khen thưởng về giáo dục trên địa bàn Quận.

9. Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận và công chức của phòng Giáo dục&Đào tạo

10. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm, tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính  cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với phòng Tài chính- kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà  nước chi cho giáo dục hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách của Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục  thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận.

11. Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND Quận kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Quận.

12 . Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt dộng giáo dục theo hướng dẫn của sở GD&ĐT và UBND Quận.

14. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và UBND Quận; thực hiện các nhiệm vụ khác do  Chủ tịch UBND Quận giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của phòng Giáo dục&Đào tạo Quận bao gồm Lãnh đạo phòng GD&ĐT và các bộ phận nghiệp vụ gồm 16 đồng chí:

  1. Tổ Giáo vụ Mầm non
  2. Tổ Giáo vụ Tiểu học
  3. Tổ Giáo vụ THCS
  4. Bộ phận Văn Thư- Lưu trữ- CNTT
  5. Bộ phận Kế hoạch- Tài vụ 

IV. LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO:

1. Đ/c Đặng Việt Hà Quận Uỷ viên  - Trưởng  Phòng

ĐT liên hệ: 0912359997

Địa chỉ mail: dangvietha@longbien.gov.vn

2. Đ/c Hoàng Thị Kim Phượng - Phó Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0912859918

Địa chỉ mail: hoangkimphuong@longbien.gov.vn

3.  Đ/c Lưu Thị Bích Hằng - Phó Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0982751363

Địa chỉ mail: luuthibichhang@longbien.gov.vn

4. Đ/c Vũ Thị Thu Hà - Phó Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0912859918

Địa chỉ mail: vuthithuha@longbien.gov.vn

V. THÀNH TÍCH:

Năm học 2005-2006 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Năm học 2006-2007 được tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ

Năm học 2007-2008 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2008-2009 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2009-2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba

Năm học 2010-2011 được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.

 

 

 

 

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=phong_giao_duc_va_dao_tao&news12Page=2 chitiet.php?ID=phong_giao_duc_va_dao_tao&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547