Hôm nay ngày: 27/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phòng Nội Vụ 25/11/2009

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN LONG BIÊN

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pnv_longbien@hanoi.gov.vn

 

A. CHỨC NĂNG

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Long Biên, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.

 

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Tham mưu giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp phường.

- Tham mưu giúp UBND quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường  theo phân cấp.

- Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban và các phường  theo nội dung, chương trình kế hoạch của Quận.

 

2. Công tác cải cách hành chính

- Giúp UBND quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tham mưu, giúp UBND quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận.

- Thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

- Là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình 04/CTr-QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC quận Long Biên  giai đoạn 2011-2015”.

 

3. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính

- Giúp UBND quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND quận và hướng dẫn của UBND thành phố;

-  Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường; giúp Ủy ban nhân dân quận trình UBND thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận.

- Tham mưu UBND quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn.

 

4. Công tác tôn giáo

- Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

 

5. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 

6. Công tác Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận và lưu trữ quận.

 

7. Công tác thanh niên, quản lý hội

- Tham mưu UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

- Tham mưu thành lập, tổ chức đại hội, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Biên chế của Phòng Nội vụ có 12 đồng chí bao gồm: 01 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng và các chuyên viên, được chia làm 03 bộ phận:
1. Bộ phận Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Tôn giáo.
2. Bộ phận Xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng khối phòng ban, phường, Công tác thanh niên và Quản lý Hội
3. Bộ phận Giáo dục: Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng khối giáo dục, Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ.
 
D. LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ
1. Đ/c Vũ Thị Thành - Trưởng phòng Nội vụ
ĐT di động: 0983.941.389
ĐT cố định: 3.8724.033 - 8328
Địa chỉ mail: vuthithanh_longbien@hanoi.gov.vn
2. Đ/c Đào Thu Hải - Phó Trưởng phòng Nội vụ
ĐT di động: 0904.968.668
ĐT cố định: 3.8724.033 - 8331
Địa chỉ mail: daothuhai_longbien@hanoi.gov.vn
3. Đ/c Cồ Văn Huế - Phó Trưởng phòng Nội vụ
ĐT di động: 0912.535.961
ĐT cố định: 3.8724.033 - 8329
Địa chỉ mail: covanhue_longbien@hanoi.gov.vn
3. Đ/c Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nội vụ
ĐT di động: 0934.220.988
ĐT cố định: 3.8724.033 - 8315
Địa chỉ mail: nguyenthanhthuy_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến nay, Phòng Nội vụ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trong công tác ngành Nội vụ đã được Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội,  Sở Nội vụ Hà Nội và UBND quận Long Biên tặng nhiều giấy khen và bằng khen.

- Năm 2007: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu UBND Thành phố.

- Năm 2008: Bằng khen UBND Thành phố.

- Năm 2009: Giấy khen Sở Nội vụ.

- Năm 2010: Bằng khen UBND Thành phố.

- Năm 2011: Bằng khen Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu UBND Thành phố.

- Năm 2012: Cờ Thi đua UBND Thành phố

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=ph%C3%B2ng_n%E1%BB%99i_v%E1%BB%A5&news12Page=2 chitiet.php?ID=ph%C3%B2ng_n%E1%BB%99i_v%E1%BB%A5&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547