Hôm nay ngày: 06/10/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016. 10/09/2015

 Năm học 2014-2015 là năm học thứ 2 thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; thực hiện Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các nhiệm vụ trọng tâm của Sở GD&ĐT Hà Nội, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy – HĐND - UBND quận, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã tập trung chỉ  đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý, bám sát cơ sở, kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá, có các biện pháp, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp
Năm học 2014- 2015, Ngành GD&ĐT quận có 88 trường (trong đó có 59 trường công lập; 29 trường tư thục) và 75 nhóm lớp với 55.628 học sinh (tăng thêm 03 trường mới: MN, TH, THCS chất lượng cao Đô thị Việt Hưng; tăng 4.388 học sinh so với năm học trước).

Công tác phổ cập được duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ MN 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS.
Chất lượng giáo dục các cấp học
- Cấp Mầm non: Tiếp tục thực hiện  Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non quận giai đoạn 2011- 2015”; quản lý tốt cả trường trong và ngoài công lập; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao chất lượng trường CLC - MN Đô thị Sài Đồng; xây dựng và triển khai đề án trường MN Đô thị Việt Hưng chất lượng cao. Nâng chuẩn mức 2 trường MN Phúc Đồng; xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc gia: MN Tuổi Hoa; Đô thị Sài Đồng; Gia Thuỵ; Đức Giang.

 - Cấp Tiểu học: Năm học 2014- 2015, giáo dục Tiểu học của Quận đã đạt nhiều kết quả tốt ở tất  cả các mặt hoạt động. Thực hiện tốt đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; giữ vững chất lượng đại trà. Phong trào học sinh giỏi, giáo viên giỏi xếp loại xuất sắc: với 4/4 thầy cô giáo đạt giải cao cấp Thành phố (3 giải Nhất và 1 giải Nhì - tăng 2 giải Nhất). Có 67 học sinh đạt giải  cấp Thành phố (tăng so với năm học trước 26 giải).

- Cấp THCS: năm học 2014-2015, giáo dục THCS của quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học, dạy nghề, ứng dụng CNTT. Chất lượng giáo dục đại trà: Tỷ  lệ học sinh  đạt học lực  khá - giỏi 89,52% tăng 2,12% so với năm học trước, cao hơn trung bình toàn thành phố 11,29% (trung bình thành phố  là 76,21%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm học 2014-2015  đạt 100%. Tỷ lệ vào THPT công lập đạt  77,9% cao hơn năm học trước 0,6%, cao hơn trung bình toàn thành phố 14,9%. Phong trào giáo viên dạy giỏi, HSG được Sở GD&ĐT Hà Nội xếp loại xuất sắc: Có 87 GVG cấp quận. Cấp Thành phố:  6/6 giáo viên dự thi đều đạt kết quả cao trong đó có 3 cô giáo đạt giải Nhất, có 04 GV đạt gải cấp Quốc gia; có 08 GV đạt giải thi  dạy học tích hợp liên môn. Có 135 HS đạt giải HSG cấp Thành phố (tăng so với năm học trước 20 giải).
 
Công tác thanh tra
UBND quận đã  phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ của Ngành GD&ĐT năm 2014-2015. Ngành GD&ĐT thực hiện thanh tra đúng định mức, đúng tiến độ, có tác dụng thúc đẩy chất lượng giáo dục toàn diện: Kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành 20% số trường; kiểm tra chuyên môn 25% số giáo viên. Kiểm  tra tuyển sinh, thu – chi; dạy thêm học thêm: 100% số trường trong quận.

Công tác tăng cường CSVC và quy hoạch mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học
Ngành GD&ĐT đã tham mưu với quận tiếp tục dành quỹ đất, kinh phí tập trung cho xây dựng trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại và chuẩn Quốc gia. Năm học 2014- 2015 tổng số trường được công nhận chuẩn Quốc gia là 8 đơn vị. Triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình trường học điện tử . Xây dựng và duy trì trường chất lượng cao: Trường MN Đô thị Sài Đồng , trường TH Đô thị Sài Đồng. Xây dựng Đề án trường chất lượng cao 03 trường MN, TH, THCS Đô thị việt Hưng.

 Công tác phát triển đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý
 Tổ chức quán triệt Nghị quyết TW 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Nghị quyết TW 9 (khoá XI) về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam cho 100%  cán bộ, giáo viên Ngành GD&ĐT.

Xây dựng và triển Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ quản lý trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020. Ngành GD&ĐT tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức phong  trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” gắn với tiếp tục thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện Chương trình 07-CTr/QU của Quận ủy về ”Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng TDP văn hóa giai đoạn 2010-2015” và Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố về thực hiện ”Năm trật tự và văn minh đô thị; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.154 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Đến nay, toàn ngành có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng tỷ lệ giáo viên/lớp theo định biên của Bộ GD&ĐT. Chất lượng đội ngũ được nâng cao, 100% giáo viên, CBQL ở các cấp học đạt chuẩn. Tỷ lệ CBQL trên chuẩn đạt 100%; GV trên chuẩn: cấp MN đạt 62,8%; cấp TH đạt 97,7%; cấp THCS đạt 72,4%.

* Đánh giá chung: Năm học 2014- 2015, được sự  quan tâm chỉ đạo quyết liệt, định hướng rõ những nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Giáo dục của Quận ủy - HĐND - UBND quận, với sự cố gắng, nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết thúc năm học 2014-2015, Ngành GD&ĐT quận được đánh giá 15/15 chỉ tiêu thi đua xếp loại tốt (trong đó có 12 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc), được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc, 14 tập thể được công nhận tập thể Lao động xuất sắc; 03 tập thể, 03 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; là năm học đấu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, Đại Hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở nhiệm vụ năm học và sự chỉ đạo của Quận ủy – HĐND - UBND quận toàn Ngành GD&ĐT quận tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đổi mới giáo dục và đào tạo.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”.
- Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, giáo dục toàn diện, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ; quan tâm xây dựng nhà trường văn hóa.
- Tham mưu Quận ủy -HĐND - UBND quận tăng cường CSVC theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong quận, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Ngành thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển giáo dục.
 
( Nguồn Phòng GD&ĐT Quận)

 Trần Thị Hoài Hương  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận   29/09/2015
Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang  29/09/2015
Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm việc làm cho người lao động phường Đức Giang, Việt Hưng  28/09/2015
Những đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn quận năm học 2015-2016.  27/09/2015
Triển khai công tác y tế học đường năm học 2014-2015.  27/09/2015
Trung tâm TDTT quận tổ chức giải Khiêu Vũ thể thao Người cao tuổi năm 2015  25/09/2015
Chương trình trao quà từ thiện “Vầng trăng cho em” năm 2015  24/09/2015
Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh (BCĐ PCDB) quận 9 tháng đầu năm 2015  22/09/2015
Long Biên tổ chức hội nghị định dạng hóa nội thất tại 49 di tích trên địa bàn  21/09/2015
Trung tâm Dân số -KHHGĐ quận truyền thông sàng lọc khiếm thính cho trẻ dưới 5 tuổi tại trường Mầm non Cự Khối và Long Biên  21/09/2015
Per page: 1 của 91  chitiet.php?ID=nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2015-2016&news12Page=2 chitiet.php?ID=nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2015-2016&news12Page=91
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547