Hôm nay ngày: 25/01/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII 27/12/2010
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nêu rõ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015” đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội sáng 27/12.

1.500 đại biểu là những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nêu rõ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng cho rằng kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005-2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chỉ rõ 5 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ; các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức.

Đại hội xác định mục tiêu giai đoạn 2011-2015 là tập trung phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạnh to lớn của toàn dân tộc.

Các phong trào thi đua hướng vào đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tạo nền tảng đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đề cập mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua-khen thưởng 5 năm tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh cần tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để mọi người thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua. Các cấp ủy, chính quyền cần thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, nhằm tập hợp vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện, biến đường lối của Đảng thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện lịch sử mới.

Công tác tuyên truyền, vận động cần chú trọng đẩy mạnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên mọi người, mọi tổ chức các cấp, các ngành tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể nhân dân, của cả hệ thống chính trị để tạo thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, các phong trào thi đua cần gắn với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách góp sức tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Tổng Bí thư nhấn mạnh các cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước ở mỗi địa phương, mỗi ngành, các vùng, miền cần đánh giá và lựa chọn chính xác các điển hình tốt, khen thưởng kịp thời để nêu gương, học tập đồng thời nhân rộng điển hình cho cả nước.

Tổng Bí thư cho rằng để thi đua yêu nước không ngừng phát triển, điều quan trọng là phải tập trung sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt và triển khai tới các chi bộ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, từ đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Chiều nay, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sẽ giao lưu với các đại biểu dự Đại hội./.

 Phạm Bạch Đằng   TTXVN
 
CÁC TIN KHÁC

 

Phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn quận Long Biên năm 2015.  27/09/2015
UBND quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015  20/08/2015
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số III TP Hà Nội  21/07/2015
Hội LHPN Phúc Lợi: Người chi hội trưởng nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội   13/04/2015
Người cựu chiến binh phường Giang Biên làm giàu trên mảnh đất quê hương  02/04/2015
Niềm vui của người cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Thụy  25/03/2015
Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2014  30/01/2015
Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Tổng kết phong trào thi đua năm 2014  29/01/2015
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); biểu dương "Người tốt, Việc tốt" năm 2014  09/10/2014
Phong trào thi đua Người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2014  29/09/2014
Per page: 1 của 5  chitiet.php?ID=khai_mac_trong_the_dai_hoi_thi_dua_yeu_nuoc_toan_quoc_lan_viii&news12Page=2 chitiet.php?ID=khai_mac_trong_the_dai_hoi_thi_dua_yeu_nuoc_toan_quoc_lan_viii&news12Page=5
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Tạm ổn
Chưa đủ
Rất đầy đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547