kết quả bình chọn
Tiêu chí Tỷ lệ số phiếu bình chọn Tổng số
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?
Rất đầy đủ 30 7.67 %
Tạm ổn 54 13.8 %
Chưa đủ 307 78.5 %
 
391