Hôm nay ngày: 07/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Kết quả thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới trên địa bàn quận. 27/09/2015
.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân. Ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tiếp đó, ngày 15/5/1998, để cụ thể hoá Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 29 NĐ/CP về ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường”. Đây là những văn bản quan trọng do Đảng, Nhà nước ban hành.

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, ngày 01/12/2011 Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/QU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng củng cố quyền làm chủ của nhân dân, nhằm phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Quận ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận phối hợp với UBND quận triển khai xây dựng QCDC trên một số lĩnh vực thường xuyên có bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Trong năm 2013 và 2014, UBND quận đã ban hành và triển khai thực hiện 5 QCDC trong các loại hình mới, tập trung vào các lĩnh vực như TTXD, QLĐT, GPMB, thuế và cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới luôn được cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở quan tâm nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Kết quả thực hiện 5 quy chế dân chủ nửa đầu năm 2015 trên các mặt như sau:

- Đối với công tác tuyên truyền được các phường thực hiện bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở phường, trụ sở nhà văn hóa, tại các bảng tin tổ dân phố. Việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh được thực hiện với thời lượng từ 2 đến 3 buổi/tuần, mỗi buổi 20 phút, đặc biệt trong công tác quản lý đô thị còn được thực hiện bằng việc tuyên truyền các văn bản quy định về trật tự đô thị trên hệ thống loa xe tuần tra đô thị để người dân nắm bắt và chấp hành tốt các quy định. Việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục đã giúp việc nắm bắt, theo dõi của nhân dân được thuận lợi, hiểu sâu sắc hơn nội dung các quy chế.

- Các nội dung đã được công khai và kết quả thực hiện đối với từng quy chế dân chủ:

+ Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng: Công khai quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; công khai giấy phép xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm, kết quả xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các trường hợp vi phạm; việc thu thuế xây dựng. Trong 7 tháng đầu năm tỷ lệ hộ xây dựng có giấy phép đạt 96,65%; 100% công trình xây dựng có phép thực hiện việc niêm yết giấy phép xây dựng tại chân công trình. Tổng số thuế xây dựng thu là 7,5 tỷ đồng, đạt 92% so với công trình xây dựng có phép, số hộ nộp thuế so với năm 2014 tăng 133,4%; số tiền thuế thu được tăng 147,9% so với cùng kỳ năm 2014.

+ Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị: Công khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trật tự đô thị tại mặt phố, hè phố; các quy định do UBND quận ban hành về trật tự đô thị, hè phố và vệ sinh môi trường; các quy trình, phương án quản lý trật tự đô thị tại mặt phố, hè phố và vệ sinh môi trường. Trong nửa đầu năm 2015, các lực lượng gồm UBND, công an phường và bảo vệ dân phố thường xuyên ra quân xử lý các điểm đen về đô thị trên địa bàn toàn quận, nhất là trên các tuyến phố chính (đã xử ý 670 trường hợp, xử phạt 254 triệu đồng các phương tiện vi phạm về TTANGT - TTĐT).

+ Quy chế dân chủ trong công tác GPMB: Thực hiện công khai các dự án ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác GPMB (công khai dự án, công khai văn bản pháp lý thực hiện dự án tại NVH tổ dân phố, trụ sở UBND phường; công khai trực tiếp với người bị thu hồi đất; mời đại diện các ban ngành đoàn thể tham gia tổ công tác GPMB phường; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ….). UBND Quận tiến hành công tác GPMB của 129 dự án, trong đó có 62 dự án mới thực hiện, 67 dự án giải quyết tồn tại (đã kết thúc 22 dự án).

+ QCDC trong công tác thuế đối với hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn: Thực hiện công khai dự kiến doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh; công khai doanh thu và mức thuế khoán phải nộp; lập các điểm thu ngân sách tập trung tại phường, ban quản lý chợ và thông báo công khai địa điểm và thời gian tổ chức điểm thu; … Rà soát, điều chỉnh doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh tăng lên 21% so với 2014 (với 2.915 hộ khoán); công khai 2.296 lượt hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh. Xử lý truy thu thuế gần 25 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 12 triệu đồng. Đối với thuế xây dựng các hộ tư nhân, đã hu 1.213 hộ với số thuế 9.847 triệu đồng (tăng 176 hộ và 956,7 triệu đồng).

+ Quy chế dân chủ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Phòng TN&MT thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, phối hợp các phường trong việc bàn giao các tài liệu công khai khi có sự thay đổi. Các phường đều thực hiện nghiêm túc việc duy trì công khai danh mục các tài liệu bắt buộc tại điểm sinh hoạt dân cư, hệ thống truyền thanh, công khai đường dây nóng,... Đã thực hiện công khai hệ thống danh mục các văn bản pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận; Quy trình cấp giấy chứng nhận và kế hoạch thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận năm 2015; Hệ thống danh sách các trường hợp chưa và không kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận; danh sách các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đến hết tháng 7 năm 2015 đã cấp 378 giấy chứng nhận đất đai và 1.084 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp các phường lập và hoàn thiện 71 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp nhận và xử lý 139/197 đơn thư (còn 58 vụ đang tiếp tục xử lý).

Những kết quả đạt được như trên là do có sự vào cuộc rất mạnh mẽ và đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ quận đến cơ sở, đặc biệt là sự phối hợp trong triển khai thực hiện của Tổ dân phố. Thực hiện tốt các QCDC đã giúp nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đã có sự chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa các ngành của quận và các phường ngày càng có sự gắn kết, nhịp nhàng. MTTQ và các đoàn thể, chi bộ tổ dân phố được khẳng định trong tuyên truyền, phổ biến QCDC trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Đa số nhân dân tự ý thức được quyền làm chủ của mình và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực; ý thức của người dân được nâng nên rõ rệt trong việc chấp hành quy định về TTXD, TTĐT, chấp hành GPMB, nộp thuế hộ kinh doanh, hạn chế đơn thư vượt cấp. Tiêu chí “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được xác định là tiêu chí hàng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhân dân trực tiếp tham gia giám sát giúp chính quyền thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó cũng kịp thời ngăn ngừa phát sinh tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức. Thực hiện các quy chế, nếp nghĩ của người dân đã đần đi vào nề nếp, việc chấp hành các quy định được thực hiện nghiêm, nhất là việc chấp hành quy định về TTXD, TTĐT thuế hộ kinh doanh, …

Đặc biệt, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, không có hiện tượng mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống, hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được hạn chế, góp phần tạo ra bộ mặt đô thị khang trang, xanh sạch đẹp.

Việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các QCDC trên các lĩnh vực đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh của tự an toàn xã hội được đảm bảo, dịch vụ thương mại phát triển, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhân dân tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 
( Nguồn Ban Dân vận Quận ủy)

 

 Trần Thị Hoài Hương   - ( thư ký ban biên tâp)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015  29/09/2015
Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước  29/09/2015
Giám sát thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại 03 tổ chức cơ sở đảng  28/09/2015
Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2015  10/09/2015
Kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội, 3 chương trình công tác của Quận ủy.  10/09/2015
Định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm tuyên truyền trong tháng 10/2015.  27/09/2015
Lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2015.  27/09/2015
Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9/2015  26/09/2015
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2015  25/09/2015
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015  24/09/2015
Per page: 1 của 67  chitiet.php?ID=ket_qua_thuc_hien_5_quy_che_dan_chu_trong_cac_loai_hinh_moi_tren_dia_ban_quan&news12Page=2 chitiet.php?ID=ket_qua_thuc_hien_5_quy_che_dan_chu_trong_cac_loai_hinh_moi_tren_dia_ban_quan&news12Page=67
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547