Hôm nay ngày: 29/09/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh
Nhóm thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Tên thủ tục Thành lập Trường mầm non, nhà trẻ tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng giáo dục & đào tạo 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Sao)
- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Chính)
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Chính)
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có)(1 Bản Chính)
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (có công chứng) của người dự kiến làm hiệu trưởng (1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng số 30 ngày: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT Quận và các phòng ban liên quan: 27 ngày - Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.
Lệ phí  Không 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức, Cá nhân
Kết quả thực hiện  Quyết định hành chính 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008- QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục
- Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trưởng MN tư thục.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Tên thủ tục Sáp nhập, chia tách Trường mầm non, nhà trẻ Tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng giáo dục & đào tạo 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Chính)
- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Chính)
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ(1 Bản Chính)
- - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng số 30 ngày: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT Quận và các phòng ban có liên quan: 27 ngày - Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.
Lệ phí  Không 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức, Cá nhân
Kết quả thực hiện  Quyết định hành chính 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non năm 2008.
- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.
- Thông tư liên tịch số: 47/2011/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp Quận.
- Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trưởng MN tư thục.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Tên thủ tục Đình chỉ hoạt động Trường mầm non, nhà trẻ Tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng giáo dục & đào tạo 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - - Đề án về đình chỉ hoạt động của trường(1 Bản Chính)
- - Tờ trình về đề án về đình chỉ hoạt động và dự thảo Quyết định về đình chỉ hoạt động của trường(1 Bản Chính)
- - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;(1 Bản Chính)
- - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng số 30 ngày: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT Quận và các phòng ban có liên quan: 27 ngày - Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.
Lệ phí  Không 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức, Cá nhân
Kết quả thực hiện  Quyết định hành chính 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ ngày 25/7/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục.
- Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trưởng MN tư thục.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Công thương
Tên thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu).(1 Bản Theo mẫu)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá (khi nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu)(1 Bản Photo)
- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn hoặc hợp đồng với thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh;(1 Bản Chính)
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ thuốc lá của thương nhân là: Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh; Hợp đồng thuê hoặc mượn sử dụng địa điểm với thời gian tối thiểu là 01 năm. (khi nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu)(1 Bản Photo)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Công dân. Trong đó: Phòng Kinh tế thẩm định, cấp phép: 9 ngày; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho Công dân: 01 ngày. - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện
Lệ phí  -* Đối với hộ kinh doanh:
- Phí thẩm định: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần.
* Đối với tổ chức, doanh nghiệp
- Lệ phí: 200.000đ/giấy/lần
- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định
 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức/cá nhân
Kết quả thực hiện  Giấy phép 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Tên thủ tục Giải thể Trường mầm non, nhà trẻ Tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng giáo dục & đào tạo 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - a) Đối với trường hợp vi phạm Hồ sơ gồm: - Hồ sơ đình chỉ hoạt động của trường(1 Bản Chính)
- - Tờ trình và văn bản thanh tra của về lí do giải thể trường(1 Bản Chính)
- - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;(1 Bản Chính)
- - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.(1 Bản Chính)
- - Đề án về giải thể trường(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng số 30 ngày: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT Quận: 27 ngày - Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.
Lệ phí  Không 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức, Cá nhân
Kết quả thực hiện  Quyết định hành chính 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Công thương
Tên thủ tục Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu).(1 Bản Theo mẫu)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá (khi nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu)(1 Bản Photo)
- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn hoặc hợp đồng với thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh;(1 Bản Chính)
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ thuốc lá của thương nhân là: Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh; Hợp đồng thuê hoặc mượn sử dụng địa điểm với thời gian tối thiểu là 01 năm. (1 Bản Photo)
- Bản gốc Giấy phép kinh doanh cũ đã hết hạn.(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Công dân. Trong đó: Phòng Kinh tế thẩm định, cấp phép: 9 ngày; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho Công dân: 01 ngày. - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện
Lệ phí  * Đối với hộ kinh doanh:
- Phí thẩm định: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần.
* Đối với tổ chức, doanh nghiệp
- Lệ phí: 200.000đ/giấy/lần
- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định
 
Đối tượng thực hiện   Cá nhân, tổ chức.
Kết quả thực hiện  Giấy phép. 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Tên thủ tục Cho phép hoạt động trở lại của Trường mầm non, nhà trẻ Tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng giáo dục & đào tạo 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Tờ trình, trình UBND Quận, Huyện của chủ trường(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng số 15 ngày: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT Quận: 12 ngày - Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.
Lệ phí  Không 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức, Cá nhân
Kết quả thực hiện  Quyết định hành chính 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục
- Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện
- Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trưởng MN tư thục.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Công thương
Tên thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu.(1 Bản Theo mẫu)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh mua bán rượu,; Giấy chứng nhận mã số thuế (Khi nộp hồ sơ thương nhân xuất trình bản chính để đối chiếu)(1 Bản Photo)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận mã số thuế (Công dân mang bản chính để đối chiếu)(1 Bản Photo)
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu, ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn) đối với thương nhân bán lẻ.(1 Bản Chính)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu sản xuất trong nước mà thương nhân kinh doanh(1 Bản Photo)
- Bản phô tô Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu nhập khẩu mà thương nhân kinh doanh.(1 Bản Photo)
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu của thương nhân là: Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh; Hợp đồng thuê hoặc mượn sử dụng địa điểm với thời gian tối thiểu là 01 năm.(1 Bản Photo)
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (1 Bản Đánh máy)
- Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.(1 Bản Photo)
- Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố(1 Bản Bản sao)
- Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của thương nhân.(1 Bản Photo)
- Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của thương nhân(1 Bản Photo)
- Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC(1 Bản Photo)
- Quyết định thành lập đội PCCC(1 Bản Photo)
- Phương án PCCC(1 Bản Photo)
- Bảng kê các trang thiết bị về PCCC(1 Bản Chính(để đối chiếu))
- Bản cam kết TNMT có xác nhận UBND quận (1 Bản Photo)
- Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án(Trường hợp dự án thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư)(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết - 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Công dân. Trong đó: Phòng Kinh tế thẩm định, cấp phép: 9 ngày; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho Công dân: 01 ngày. - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện
Lệ phí  * Đối với hộ kinh doanh:
- Phí thẩm định: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần.
* Đối với tổ chức, doanh nghiệp
- Lệ phí: 200.000đ/giấy/lần
- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định
 
Đối tượng thực hiện   cá nhân, tổ chức.
Kết quả thực hiện  Giấy phép 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu
- Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP
- Quyết định 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Công thương
Tên thủ tục Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu.(1 Bản Theo mẫu)
- 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mó số thuế;(1 Bản Sao)
- 3. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: a) Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu; b) Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); c) Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); d) Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phũng chỏy chữa chỏy, bảo vệ mụi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh.(1 Bản Sao)
- 4. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rừ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);(1 Bản Sao)
- 5. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;(1 Bản Sao)
- 6. Hồ sơ về kho hàng, bao gồm: a) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; b) Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phũng chỏy chữa chỏy, bảo vệ mụi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng.(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Công dân. Trong đó: Phòng Kinh tế thẩm định, cấp phép: 9 ngày; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho Công dân: 01 ngày. - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện
Lệ phí  * Đối với hộ kinh doanh:
- Phí thẩm định: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần.
* Đối với tổ chức, doanh nghiệp
- Lệ phí: 200.000đ/giấy/lần
- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định
 
Đối tượng thực hiện   cá nhân, tổ chức
Kết quả thực hiện  Giấy phép. 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CPngày 20/12/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu
- Quyết định 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Biểu mẫu tài liệu
Nhóm thủ tục Công thương
Tên thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;(1 Bản Theo mẫu)
- - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;(1 Bản Sao)
- - Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;(1 Bản Bản sao)
- - Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.(1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Công dân. Trong đó: Phòng Kinh tế thẩm định, cấp phép: 9 ngày; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho Công dân: 01 ngày. - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện
Lệ phí  * Đối với hộ kinh doanh:
- Phí thẩm định: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần.
* Đối với tổ chức, doanh nghiệp
- Lệ phí: 200.000đ/giấy/lần
- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định 
Đối tượng thực hiện   cá nhân, tổ chức
Kết quả thực hiện  Giấy phép 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CPngày 20/12/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu
- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
- Quyết định 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Biểu mẫu tài liệu

TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Chưa đủ
Rất đầy đủ
Tạm ổn
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547