Hôm nay ngày: 31/01/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   

 

 Ban thư ký biên tập  
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 25/11/2009

Trình tự thực hiện

- Đối với Chủ đầu tư: nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Quận, nhận phiếu giao nhận và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:

+ Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, phân công cán bộ thẩm định; gửi hồ sơ dự án đến các phòng ban, cơ quan liên quan xin ý kiến đóng góp.

+ Tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý chuyên ngành:

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, dự thảo Quyết định báo cáo UBND Quận phê duyệt.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.

- Phòng Quản lý đô thị thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

- Ban quản lý dự án (và Trung tâm phát triển quỹ đất) tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các Báo cáo kinh tế – kỹ thuật có giá trị xây lắp và thiết bị dưới 5 (7) tỷ đồng do UBND quận làm chủ đầu tư và giao cho Ban QLDA, (Trung tâm phát triển quỹ đất) thực hiện trước khi trình UBND quận phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả giải quyết TTHC của UBND Quận

( Bộ Phận 1 cửa: Số 66 – Ngõ 139 – Phố Hoa Lâm – Việt Hưng)

Thành phần,

số lượng hồ sơ

*Đối với các công trình đã được thẩm định Thiết kế BVTC, TDT (01 bộ):

Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật (gồm thuyết minh báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được thẩm định và kết quả thẩm định đính kèm).

Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

Biên bản hội nghị tư vấn thẩm định dự án của UBND Quận (nếu có)

Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Báo cáo khảo sát (theo điều 8 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP).

Biên bản nghiệm thu HS khảo sát (theo khoản 2 điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP). 

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế (gồm cả chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát, chủ nhiệm dự án, chủ trì các bộ môn).

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có):

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (trích lục bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

- Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch.

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật.

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được duyệt.

- Bản cam kết môi trường.

- Văn bản thoả thuận quy mô, thiết kế của cơ quan quản lý chuyên ngành (các lĩnh vực như giáo dục,  công trình di tích, văn hoá, phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn đê điều, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng …).

*Đối với các công trình chưa được thẩm định Thiết kế BVTC, dự toán (02 bộ):

Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu

Báo cáo kinh tế kỹ thuật (gồm thuyết minh báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán).

Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

Biên bản hội nghị tư vấn thẩm định dự án của UBND Quận (nếu có)

Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Báo cáo khảo sát (theo điều 8 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP).

Biên bản nghiệm thu HS khảo sát (theo khoản 2 điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP). 

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế (gồm cả chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát, chủ nhiệm dự án, chủ trì các bộ môn)

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có):

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (trích lục bản đồ hiện trạng sử dụng đất) hoặc giới thiệu địa điểm, thoả thuận quy hoạch, hướng tuyến theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch.

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật.

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được duyệt.

- Bản cam kết môi trường.

- Văn bản thoả thuận quy mô, thiết kế của cơ quan quản lý chuyên ngành (các lĩnh vực như giáo dục,  công trình di tích, văn hoá, phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn đê điều, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng …).

Thời hạn giải quyết

*Đối với các công trình đã được thẩm định Thiết kế BVTC, TDT :

Thời gian thẩm định: 9 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ), gồm:

Bộ phận “một cửa”: 02 ngày: nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: 05 ngày.

Lãnh đạo UBND quận phê duyệt: 02 ngày.

*Đối với các công trình chưa được thẩm định Thiết kế BVTC, dự toán (02 bộ):

Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ)

Bộ phận “1 cửa”: 02 ngày: nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: 05 ngày.

Phòng Quản lý đô thị: 11 ngày (thẩm định TK BVTC, TDT).

Lãnh đạo UBND quận phê duyệt: 02 ngày

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cấp Quận ( Bộ phận 1 cửa, phòng TC-KH, các cơ quan thẩm định chuyên ngành (phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt dự án/ báo cáo KTKT

Lệ phí

Tính theo tổng mức đầu tư dự án tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.(tỷ lệ %).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình về việc xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉ được thẩm định và phê duyệt khi đã được lập theo kế hoạch chuẩn bị đầu tư hàng năm của các cấp ngân sách.

Trường hợp Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, nguồn vốn và mức hỗ trợ phải được xác định tại văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư của UBND cấp hỗ trợ.

Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi trình Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004;

-Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, hiệu lực thi hành ngày 1/4/2009.

- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ.

-112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ.

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Tài liệu đính kèm

TTr phe BCKTKT.doc

 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống 
Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet 
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. 
Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã 
Giải thể hợp tác xã tự nguyện 
Thay đổi tên hợp tác xã 
Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh của Hợp tác xã. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh 
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa điểm trong phạm vi Thành phố. 
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập 
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 
Per page: 1 của 3  chitiet_tt.php?CID=83&ID=303&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=83&ID=303&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547